Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan3-5
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl
Notulen vergadering 24 mei 2018 klik hier


De medezeggenschapsraad (MR)      


Zoals u ongetwijfeld weet heeft ook de Koning Willem-Alexanderschool een eigen medezeggenschapsraad. De MR bestaat op dit moment uit een oudergeleding ( ouders) en een personeelgeleding ( leerkrachten). De huidige samenstelling van de MR is als volgt:


Namens de ouders:
  • Michel Buurman(voorzitter ): vader van Bente en Roald         
  • Robbie van Gils: vader Stijn en Evi
  • Rudiger Drissen: vader van Tim , Roel en Juul                   
Namens de leerkrachten van de locatie Peter Zuidlaan:
  • Anja van Harten (leerkracht groep 3)
Namens de ouders en leerkrachten van de locatie Oranjelaan:
  • Robby van Gils
  Namens de leerkrachten van de locatie Oranjelaan:
  • Linda van de Heiden (leerkracht groep 5/6)            
Vergaderdata:          
  • 25 januari  
  • 6 maart
  • 10 mei 
  • 19 juni
Wanneer iemand zich aanmeldt voor de MR doet hij/zij dit voor een periode van vier jaar. Daarna kunnen er, bij voldoende aanmeldingen, MR-verkiezingen worden gehouden. 
 
Om u een globaal beeld te geven hieronder kort de hoofdtaken die wettelijk voor de MR zijn vastgelegd:
1 Overleg met het bevoegd gezag en of directie over de algemene gang van zaken op school;
2 Onderling overleg over alle schoolaangelegenheden; gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag;
3 Bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school;
4 Waken tegen discriminatie en bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen;
5 Advies en instemming verlenen aan voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag.
 

In de praktijk betekent dit dat bepaalde beleidsstukken, zoals het schoolplan, zorgplan, schoolgids, formatieplan, personeelsplan, jaarverslag, begroting etc via de MR dienen te lopen. Afhankelijk van het beleidsstuk heeft de MR een instemmings- dan wel adviesrecht. Instemmingsrecht houdt in dat het bevoegde gezag de voorafgaande instemming van de MR voor het te nemen besluit nodig heeft. Adviesrecht houdt in dat de MR vooraf in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen.
 
Wij vergaderen 6 keer per jaar. Voor iedere vergadering wordt er een agenda opgesteld met vaste punten, zoals bespreking notulen en ingebrachte beleidsstukken. Naast deze vaste punten is er natuurlijk altijd ruimte voor inbreng van ouders om bepaalde onderwerpen te bespreken. Wij doen hierbij dan ook een oproep aan een ieder om ons aan te spreken indien je een bepaald onderwerp graag op de agenda wilt zien. Dit kan persoonlijk op het schoolplein of via de mail (mr@kw-a.nl). Bij onze vergaderingen is iedereen ook van harte welkom. Ook dit graag even persoonlijk aangeven of via de mail laten weten. De MR probeert tenslotte naar eer en geweten de belangen van onze eigen achterban (ouders van de school) te behartigen.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR behandelt o.a. bestuurlijke, rechtspositionele en financiele zaken die voor alle scholen binnen de vereniging van belang zijn.
De GMR bestaat uit 12 leden. Deze leden zijn vertegenwoordigers uit de MR-en van de zes scholen van de Vereniging Protestant Christelijk Onderwijs te Boskoop en Waddinxveen. Iedere school wordt door een ouderlid en een teamlid vertegenwoordigd. Er wordt 6 tot 8 keer per jaar vergaderd door de GMR. Bij minimaal twee vergaderingen sluiten de toezichthouders aan om samen te vergaderen. . 

De vijf scholen van de vereniging zijn:
Uit Boskoop:
De Rehobothschool, de Ichthusschool en de ImmanuŽlschool. 
Uit Waddinxveen: 
De Koningin Beatrixschool en de Koning Willem-Alexanderschool. 

De GMR leden namens de Koning Willem-Alexanderschool zijn:
Michel Buurman         (namens de ouders)
Anja van Harten          (namens het personeel)